Ejjeettote raarera Hiro Fulle: Sidaama Sodhooti – Very Urgent!

kr

Woraddanna Olluubba beeqqate cancinsheenna #Qullaawa sharrote mixonke so’noonke
========= ======= =========
Ayiirrado Sidaamu daga, xaa yannara baxattoha labbaahanna meyaa beettokki gabbartanni keeshitto haja #Sidaamu_Qoqqowu_Mangiste kala mixonke so’noonke
========= ======= =========
Ayiirrado Sidaamu daga, xaa yannara baxattoha labbaahanna meyaa beettokki gabbartanni keeshitto haja #Sidaamu_Qoqqowu_Mangiste kalaqirate. Konnirano xa’monke shiqishi’ne agadhinanni hee’noommo.
*********** *******

Xaa yannara tenne baxinokki diini konni woroonni noo busha hayyo (evil strategy) qixxeessire millisanni noona layiiri!!

1. Umikki hayyonsa Qoqqowu hajo agurrr shiimaaddurira giwammeemmo gede assate. Hakkuno, qara xa’monke #Qoqqowu_xamo higgukkinni doogo geedheenna #Woraddatenna_olluubbate giwammeemmo gede assinanni hee’noonni. Ayiidde’ya, saalunni fulle manna ikkino yinanna qawalete ganama shollinyu shillinyeeti.

Tini diinu millimmo #Hulate#Cirrete#Malga#Arooreessaho#Arbegoonaho leeltanno millimko rahoteenni uurra hasiissanno.

2. Wole kayiinni sharro massaganno mannanna woloota mangistete giddo heedhe taje uyiitanni sharro irkissannore usura, masisate loosi hala’ladunni haranni no. Kuni manni usuramiro, xooqiro sharro shiimunni qiiddanno. Konni garinni baadiyyetenna quchumu sharro umo ba’anno gede assate heddino.

3. Qaccete woraddara heedhanno daganke wole olluu daga ledo kibbamanno assite, saeno mitu manni hanqe Sidaama agure wole gobba harino yite #Dehden kaphu propaganda harisanno noona layiidhe.

Konni daafira assa noonkeri..
1. Xaa yannanni kayiisse woraddanna olluubba beehate loosi babbadatenna xa’monke hunate diinu cancishanni nooretina uurritanno gede
duu’ne egensiinseemmo.

2. Qarqaraho heedhanno #Ejjeettote miillanke togoo harinsho sorotenna diinu umino balera ba”a ikkitinohura mannanke togoo ikkitonni seejjitine raga qoltinanni gede

3. Woraddatenna olluubbate giddo togoo sorote doogo giddora e’ine dagate xa’mora guficho ikkitinanni heedhinoonniri rakkine anga’ne gamba assidhe!

4. Zoonete gashooti rahotenni tenne woradda bebbeehate looso rahotenni uurrise cancu noo qarqarubba hasaawisanno gede duu’ne xa’mineemmo.

Busulletenni sharramme diininke hedo diinge Daganketa #Qoqqowu xa’mo qolleemmo!!
#Dehden umokki layiiri!
##Sidaama qixxaawi!!

30/11/2010
#Ejjeetto
Hawaasa, Sidaama